Aktuella samråd

Här hittar du aktuella samråd och information om vad ett samråd är och hur det går till. Du kan ladda ner dokument och kartor. Kontaktuppgifter till respektive projekt hittar du i samrådsunderlaget.

Område Projekt Dokument Sista svarsdag
Borlänge kommun, Dalarnas län Nya 145 kV ledningar mellan stationerna Repbäcken och Kvarnsveden

Samrådsunderlag

Bilaga 1- Natur skyddade områden

Bilaga 2- Karta naturvärden

Bilaga 3- Kulturvärden

Bilaga 4- Naturvärdesinventering

Bilaga 5- Skrivbordsstudie fåglar

Bilaga 6- Fastigheter

20 september 2024
Borlänge och Falu kommun, Dalarnas län Ny 145 kV ledning mellan stationerna Repbäcken och Alvik Samrådsunderlag
Bilaga 1-Översiktskarta
Bilaga 2- Naturmiljö
Bilaga 3- Kulturmiljö
Fastighetskarta
20 sept 2024
Hudiksvalls kommun och Söderhamns kommun, Gävleborgs län Ny 130 kV ledning mellan stationerna 
Njutånger och Söderala i Hudiksvalls och 
Söderhamns kommuner i Gävleborgs län
Samrådsunderlag
Bilaga 1- Karta bostadsmiljö
Bilaga 2 - Tabell naturvärden
Bilaga 3 - Karta naturmiljö
Bilaga 5 - Karta vattenmiljö
Bilaga 6 - Karta kulturmiljö
Bilaga 7 - Karta fastigheter
14 apr 2024
Karlstad och Hammarö kommuner, Värmlands län Ny 145 kV ledning mellan Dingelsundet och Skoghall Samrådsunderlag
Bilaga 1- Kartor
Bilaga 2- Fågelarter
Bilaga 3-  Skrivbordsutredning fågel
10 juni 2024
Kristinehamn kommun, Värmlands län Ny 145 kV ledning mellan stationerna Husbacka och Sjöhammaren Samrådsunderlag Husbacka och Sjöhammaren 6 nov 2023
Mariestads kommun, Västra Götalands län Ny 145 kV dubbelledning mellan Töreboda och Mariestad Samrådsredogörelse
Samrådsunderlag
Bilaga 1- Sträckningsförslag
Bilaga 2- Naturmiljöintressen
Bilaga 3- Karta naturmiljöintressen
Bilaga 4- Visualisering
Bilaga 5- NVI + Fågelinventering
Bilaga 6- NVI rapport september
Bilaga 7- NVI objekt november
9 feb 2024
Mölndals kommun, Västra Götalands län Ny 145 kV ledning mellan ny station Lindome och station Sinntorp Samrådsunderlag
Bilaga 1- Natur
Bilaga 2- Kultur
Bilaga 3- NVI 2022
Bilaga 4- Kompletterande NVI 2023
Bilaga 5- NVI
Bilaga 6- Fastigheter
8 jan 2024
Mölndals och Härryda kommuner, Västra Götalands län  Nya 145 kV ledningar mellan station Lindome och station Rävekärr samt station Lindome och ledning XL8 Samrådsunderlag
Bilaga 1- Fastighetskartor
Bilaga 2- NVI 2022
Bilaga 3- Kompletterande NVI 2023
Bilaga 4- NVI karta
Bilaga 5- Berörda NVI-objekt
Bilaga 6- Natur kartor
Bilaga 7- Fågelinventeringar
Bilaga 8- Kultur kartor
9 jan 2024
Ånge kommun, Västernorrlands län  Ny 130 kV ledning mellan station Ljunga och station Långtjärn Samrådsunderlag
Bilaga 1- Karta med sträckningsalternativ
Bilaga 2-  Rapport fågelförstudie
Bilga 3- Rapport rovfågel och Lominventering
19 jan 2024
Ånge kommun, Västernorrlands län Kompletterande samråd- Ny 130 kV ledning mellan station Ljunga och station Långtjärn Samrådsunderlag Bilaga 1-Karta intressen och fastigheter Bilaga 2- Karta, samtliga studerade alternativ  15 april 2024

Malung-Sälen och Älvdalens kommun, Dalarnas län. Ny 150 kV ledning samt nya 50 kV ledningar till planerad station Brattströmmen

Kompletterande samråd

Sista svarsdag: 16 oktober 2023

Sista svarsdag: 31 mars 2023

Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Kompletterande samråd om förlängd koncession för delar av en 44 kV ledning mellan Tomterna och Norränge

Sista svarsdag: 4 maj 2023

Fägremo vindpark - Tjos, västra Götalands län. Ny 145 kV ledning

Sista svarsdatum: 2 maj 2022

Grums kommun, förlängd koncession för befintlig luftledning, 36 kV

Gälveborgs län, förlängd koncession för sex befintliga ledningar, 44 kV

Samrådsunderlag:

Götene kommun, Västra Götalands län. Ombyggnation av 145 kV luftledning vid Parocs industrianläggning i Hällekis

Sista svarsdatum: 17 april 2023

Backa-Töcksfors, befintlig 145 kV-ledning

Grebbestad-Fjällbacka, ny 44 kV-ledning

Grubban i Härjedalens och Ljusdals kommuner, ny 145 kV ledning för vindkraftspark

Hagfors kommun, Värmlands län, ny 145 kV-ledning vid Lidsbron och Hagfors

Sista svarsdag: 23 mars 2023

Hagfors kommun, förlängd koncession för två befintliga luftledningar, 52 kV

Hanhals-Ålgårda, ny 55 kV-ledning och delvis ombyggnad av befintlig 55 kV-ledning

Natura 2000-samråd

Samråd inför koncessionsansökan (våren 2018)

Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.Samråd om ny dubbel 130 kV ledning mellan Njutånger och Mekrossla

Sista svarsdag: 14 augusti 2023

Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Samråd om ny dubbel 130 kV ledning mellan Mekrossla och Betberg

Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Förlängt tillstånd för 145 kV ledning mellan Håsta och Brunnsnäs

Sista svarsdag: 22 januari 2023

Kalhyttan-Nykroppa, befintlig 145 kV-ledning

Karlskoga kommun, förlängd koncession för två befintliga luftledningar, 44 kV

Klovsten - Grässkär i Kungsbacka kommun, ombyggnad av befintliga luftledningar

Kyrkheden, befintlig 145 kV-ledning

Kyrkviken - Högberga, befintliga 77 kV-markkabelledningar

Kvarnåsen-Buås, befintlig 24 kV-ledning

Källby, Götene kommun, Västra Götalands län. Flytt av befintlig luftledning

Sista svarsdatum: 27 maj 2022.

Leverstad-Bäckatorp, förlängd koncession för 44 kV-ledning

Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Kompletterande samråd om förlängd koncession för delar av en 44 kV ledning mellan Stene och Tomterna

Sista svarsdag: 4 maj 2023

Ljusdal - Stene, förlängd koncession för 40 kV ledningar

Lövsta - Beckomberga, ny markförlagd 220 kV-ledning

Mariestads kommun, Västra Götalands län. Nya 145 kV-ledningar mellan befintlig ledning L31 och planerat industriområde i Korstorp

Sista svarsdatum: 17 februari 2023

Norrleden-Bofors, befintliga 40 kV-ledningar

Orust kommun, Västra Götalands län. Ny  40 kV ledning mellan station Museröd och Vräland

Sista svarsdatum: 4 mars 2023

Rynningeviken i Örebro kommun, befintlig markförlagd ledning, 44 kV

Skanstull-Jarlaberg, ny 220 kV-ledning

Stockholms kommun, Stockholms län. Tillstånd för vattenverksamhet för anläggning av ledningstunnel

Sista svarsdag: 10 april 2023

Stockholm stad, Värtan, förlängning av två markförlagda 220 kV ledningar

Särö-Ysby, Kungsbacka kommun, befintlig 145 kV-ledning

Tjörns kommun, Västra Götalands län. Nya 145 kV kraftledningar mellan station Stenungsund och station Myggenäs.

Sista svarsdatum: 30 juni

Västra Pilängen i Örebro kommun, flytt av befintlig ledning, 40 kV, i ny sträckning

Ånge och Ljusdals kommun, Västernorrlands och Gävleborgs län. Ny 130 kV dubbelledning mellan stamnätstation Tovåsen och Alby

Sista svarsdag: 19 april

Älvdalens kommun, Dalarnas län. Förlängt tillstånd för 72,5 kV luftledning, Ugsiån-Älvdalen

Sista svarsdag: 7 juli 2023

Älvdalens kommun, Dalarnas Län. Förlängt tillstånd för 72,5 kV-leding mellan Åsen och Ugisån

Sista svarsdag: 7 juli 2023

Älvdalens kommun, Dalarnas län. Förlängt Tillstånd för 72,5 kV ledning mellan Trängslet och Åsen

Sista svarsdatum: 22 december 2022

Ölme vindkraftpark i Kristinehamns kommun och Station Kvarnberg i Degerfors kommun - Värlands och Örbro län. Ny 145 kV ledning

Sista svarsdatum: 17 maj 2022

Du har fått en inbjudan till samråd - vad innebär det?

Här har vi sammanställt information som vänder sig till dig som berörd fastighetsägare eller närboende till en planerad kraftledning som kräver tillstånd (linjekoncession).

130 kV ledning i skogslandskap
Bilden visar en 130 kV ledning i skogslandskap. Stolpen är en så kallad ”portalstolpe” i trä.

I takt med att samhället utvecklas och elektrifieras behöver befintligt elnät förstärkas. Förstärkningen kan ibland ske genom att befintliga ledningar byggs om, men många gånger krävs att helt nya ledningar byggs. För att få bygga en högspänningsledning behöver vi ansöka om tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Samrådet är en viktig del i arbetet med att ta fram en koncessionsansökan.

Om du har fått en samrådsinbjudan rörande en ny kraftledning så innebär det att det har uppkommit ett behov av en ny kraftledning i ditt närområde. Det kan exempelvis vara en elintensiv industri som ska anläggas, en vindkraftspark som ska anslutas eller att elnätet behöver förstärkas som en följd av det ökande behovet av el i samhället i stort.

Att ta fram en koncessionsansökan innebär ett omfattande arbete. För oss nätägare startar vårt planeringsarbete med en gedigen utredning för att identifiera framkomliga ledningssträckningar. I denna tidiga fas tar vi hänsyn till många allmänna intressen som till exempel bebyggelse, naturvärden och kulturvärden. Under utredningsarbetet inhämtas underlag och kunskap från kommun och länsstyrelse och andra myndigheter. Ofta hålls även dialoger med myndigheter för att få med information som kanske inte finns publicerad.

Utredningsarbetet presenteras i samrådsunderlaget. Det kan du hämta på nätägarens hemsida. 

Samrådets syfte är att informera, inhämta kunskap och ge alla berörda möjligheter att lämna synpunkter. Samrådet är en möjlighet för dig som fastighetsägare eller närboende att ge oss nätägare värdefulla uppgifter om området som vi inte fått kännedom om, exempelvis om ett bygglov sökts i närheten av tilltänkt sträckning eller annan verksamhet som vi behöver ta
hänsyn till.

Din information under samrådet utgör tillsammans med andra inkomna yttranden och genomförda utredningar och inventeringar ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med att välja slutlig ledningssträckning. När vi väljer ledningssträckning gör vi en samlad bedömning och väljer den sträckning som sammantaget innebär minst negativa konsekvenser. Det innebär att vi kan välja en sträckning som visserligen kan ge en viss negativ påverkan på en plats, men som sammantaget är lämpligast.

Samråd ska ske enligt miljöbalken, men det finns inga föreskrifter som anger hur ett samråd ska gå till eller hur lång samrådstiden ska vara. Samrådsprocessen varierar därför beroende på hur stort och komplext projektet är. Vanligtvis genomförs ett samråd, men det händer att ytterligare samråd hålls under samrådsprocessen. Det som är viktigt för oss är att få ditt yttrande i skriftlig form via e-post eller brev. Adress och kontaktuppgifter lämnas vid respektive samråd.

Det finns inga krav på att samrådet måste innehålla en fysisk träff. I större projekt som berör många erbjuder vi dock ofta en fysisk träff under samrådet. Denna genomförs som ett så kallat ”öppet hus”. Fördelen med ett öppet hus är att alla som kommer får möjlighet att i egen takt gå runt och ta till sig informationen som ställs ut och föra dialog med representanter från projektorganisationen. Du som är inbjuden kan komma när det passar under de timmar som det är öppet hus och ta upp de frågor som du vill lyfta. Under det öppna huset önskar vi hålla en konstruktiv dialog. 

öppet hus
Vid ett öppet hus som detta träffar du olika personer från projektorganisationen, till exempel specialister på markåtkomst och intrångsvärdering, tillstånd och miljö, ledningsbyggnation och ledningskonstruktion.

Det är förstås också möjligt att ta direkt kontakt med de som arbetar i det aktuella projektet för mer information om projektet eller om man önskar diskutera någon specifik fråga vid en annan tidpunkt än det öppna huset.

Tänk på detta

  • Det finns en större möjlighet att påverka om dina synpunkter kommer in under samrådet. När Ei i ett senare skede prövar koncessionsansökan och skickar ut ärendet på remiss har projektet kommit längre och då är det svårare att påverka.
  • Tänk på att lämna dina synpunkter på föreslagen ledningssträckning trots att du är emot ledningen eller teknikvalet (luftledning eller markkabel), annars missar du möjligheten att tycka till om sträckningen.
  • Ange en motivering till ditt förslag på sträckningsjustering och skicka helst med en kartbild tillsammans med ditt skriftliga yttrande. 

Nedan ges exempel på yttranden som har beaktats och medfört en sträckningsjustering. I samtliga fall bedömdes justeringarna som rimliga att tillmötesgå då förutsättningarna i övrigt var liknande:

  • En fastighetsägare önskade en annan dragning inom sin relativt stora fastighet med motiveringen att ledningen bör gå över den kalhuggna delen av skogen istället.
  • En fastighetsägare önskade att ledningssträckningen hellre går i fastighetsgränsen.
  • En fastighetsägare önskade ett längre avstånd till sin vattenbrunn.

Efter samrådet sammanställer vi och bemöter inkomna yttranden i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen utgör en viktig bilaga till koncessionsansökan. Efter samrådet sker vidare utredningar och vi beslutar om en slutlig ledningssträckning. Genomförda utredningar, inventeringar och konsekvensbedömningar sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning
som är ett viktigt underlag i koncessionsansökan för vald ledningssträckning. Ansökan skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei) som prövar ärendet.

Nästa gång du som fastighetsägare kan få en möjlighet att lämna synpunkter på projektet är när Ei skickar ut koncessionsansökan på remiss. Remissen skickas ut till de som bedöms vara direkt berörda av sökt ledningssträckning. Alla som fått samrådsinbjudan kommer alltså inte få Ei:s remiss.

Koncessionsbeslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Om beslutet överklagas blir det en överklagandeprocess innan beslutet kan vinna laga kraft.

Tillståndsprocessen
Tillståndsprocessen

För att bestämma ledningens sträckning i detalj och var stolparna ska placeras behöver vi projektera ledningen. Under projektering utförs fältbesök och markundersökningar efter behov. Inför projekteringen kommer vi ta kontakt med dig som är berörd fastighetsägare. Under detaljprojekteringen och dialogen mellan fastighetsägare och nätägare finns en möjlighet för dig som fastighetsägare att lämna synpunkter på föreslagen stolpplacering.

När vi fått koncession och andra tillstånd som behövs för en ny ledning vill vi teckna avtal med dig som berörd fastighetsägare. Avtalet, det så kallade markupplåtelseavtalet, reglerar vilket markområde som upplåts och villkoren för upplåtelsen. I samband med det ersätts du som fastighetsägare för att vi får använda din mark. Vårt mål är att vi ska nå frivilliga överenskommelser. När det inte är möjligt kan vi söka ledningsrätt. Frågan lämnas då till Lantmäteriet som avgör om upplåtelse av marken ska ske och villkoren för detta.

Vi kan inte börja bygga ledningen förrän vi har fått en lagakraftvunnen koncession och säkrat rätten att använda marken för ledningen. Innan vi börjar bygga informerar vi dig som fastighetsägare återigen. Vi beskriver hur arbetet ska gå till och presenterar entreprenören som har tilldelats uppdraget. Under byggtiden informerar vi löpande.

Process för projektering och markåtkomst
Process för projektering och markåtkomst.

Att planera för och bygga en ny ledning är en process som tar många år. Ibland kommer vi behöva jobba med parallella processer för att korta ledtiden. Det innebär att vi behöver påbörja processen med projektering och markåtkomst under tiden som vi inväntar ett lagakraftvunnet koncessionsbeslut. Det är förstås en risk för nätägaren, men en risk vi behöver ta om det rör sig om en samhällsviktig ledning.

För att bygga och driva en kraftledning inom regionnätet och transmissionsnätet krävs ett tillstånd enligt ellagen (1997:857), en så kallad nätkoncession för linje. Tillståndsansökan, som bland annat ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei).

Inför upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan ska nätägaren samråda med de myndigheter och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet ska ske enligt 6 kap miljöbalken och samrådskretsens storlek varierar beroende på om det rör sig om betydande miljöpåverkan eller inte.

Ei handlägger ansökningarna från nätföretagen och beslutar om en kraftledning ska få tillstånd eller inte. Om du vill veta mer om Ei:s arbete kan ni läsa om det här www.ei.se

Ett koncessionsbeslut kan överklagas. Ärendet går då vidare till mark- och miljödomstolen för prövning. Utöver koncession kan det i många projekt även krävas särskilda tillstånd eller dispenser enligt miljöbalken.

Informationen har tagits fram gemensamt av Ellevio, Skellefteå Kraft, E.on, Vattenfall och Jämtkraft.

Du kan också ladda ner all information som en PDF: Du har fått en inbjudan till samråd - vad innebär det?

Regionnät och lokalnät - vad är skillnaden?

Hur vi bygger ut och förstärker vårt elnät skiljer sig åt beroende av om det rör lokalnät eller regionnät. Energiföretagen har tagit fram en publikation som förklarar varför vi i första hand bygger luftledningar inom regionnätet, medan markkabel är vanligt inom lokalnätet.

Ellevio har också tagit fram en kort film som beskriver vilka faktorer som avgör om vi väljer luftledning eller markkabel.

Tillståndsprocessen

När Ellevio ska bygga elnät på den högre spänningsnivån, regionnätet, behöver vi söka tillstånd för det. Processen för att söka tillstånd, så kallad koncession, består av olika delar och tar flera år. Här får du information om hur tillståndsprocessen går till.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 10 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?