Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Ellevio att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför mycket noga med att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt, som följer både gällande lagar och våra egna rutiner.

Vi strävar efter att alltid skydda dina uppgifter med hjälp av tekniska åtgärder så att uppgifterna inte kan manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga.

På denna sida beskriver vi

 • vilka personuppgifter Ellevio samlar in om dig,
 • hur vi hanterar dessa och
 • hur länge uppgifterna sparas.

Vi informerar dig även om dina rättigheter och vart du kan vända dig med frågor eller synpunkter.

Vill du ändra dina kontaktuppgifter eller hitta dina fakturor gör du det på Mina sidor.

Vad används personuppgifterna till?

Personuppgifter är all sorts information som kan identifiera en person. Det kan vara uppgifter som namn och telefonnummer, men även teknisk data som anläggningsnummer och mätvärden. Ellevio behandlar personuppgifter för bl.a. följande syften:

 1. För att leverera elnätstjänster
  För att kunna tillhandahålla elnätstjänster på ett tryggt, effektivt och säkert sätt hanteras personuppgifter tillhörande bl.a. kunder och kontaktpersoner hos leverantörer, samarbetsparters och myndigheter. Personuppgifter används t.ex. för att uppfylla elnätsavtalen med våra kunder, för att rapportera elförbrukning, hantera störningar och avhjälpa fel. Vi hanterar även personuppgifter för att ta betalt för våra tjänster och för att hantera inköp och för att i övrigt säkerställa att vår leverans av elnätstjänster sker med en god kvalitet. Personuppgifterna behandlas med stöd av det avtal du har ingått med oss, för att vi har en skyldighet enligt lag att genomföra behandlingen eller med stöd av en intresseavvägning.
 2. För att bygga och underhålla våra elnät
  Ellevio hanterar personuppgifter tillhörande kunder och kontaktpersoner hos leverantörer för att genomföra beställningar och följa upp arbetsinsatser i fält för att förstärka, bygga ut och/eller underhålla elnätet. Personuppgifterna behandlas med stöd av det avtal vi ingått med dig eller med stöd av en intresseavvägning.
 3. För att hantera våra kundrelationer
  Ellevio hanterar personuppgifter för att upprätthålla en professionell relation till våra kunder genom kundservice via telefon, e-post, chatt, sociala kanaler och appar samt för att genomföra olika utskick, t.ex. kundnyheter. För att Ellevios kunder ska få en bättre upplevelse vid användning av våra plattformar, med relevant och personlig information samt service relaterat sitt avtal t.ex. information om pågående arbeten, störningar etc. förekommer profilering som innebär att kommunikation till kunder målgruppsanpassas beroende på geografiskt område, avtalstyp, förbrukningsmängd etc. Personuppgifterna behandlas med stöd av det avtal du ingått med oss, för att vi har en skyldighet enligt lag att genomföra behandlingen eller med stöd av en intresseavvägning.
 4. För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och andra regler
  Ellevio hanterar personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller andra regler t.ex. bokföringslag, ellag, säkerhetslagstiftning m.m.
 5. För framtagning av statistik, marknadsanalyser och för att i övrigt bedriva vår verksamhet
  Ellevio hanterar personuppgifter tillhörande kunder för att följa belastning och förbrukningsstatistik i elnätet. Ellevio behandlar även personuppgifter för förbättring, test och utveckling av våra tjänster, sociala kanaler, system och verksamhet och för att i övrigt bedriva och förbättra vår verksamhet. Inom ramen för detta förekommer profilering i syfte att analysera och förstå vilken information, vilka tjänster och service du som kund vill få av Ellevio. Personuppgiftsbehandlingen sker för att uppfylla ingångna avtal eller med stöd av en intresseavvägning.
 6. För direktmarknadsföring av energirelaterade tjänster och produkter samt förmedling av intresseanmälningar avseende sådana tjänster och produkter
  Ellevio hanterar personuppgifter för direktmarknadsföring, i detta ingår profilering som innebär att Ellevio anpassar informations- och nyhetsbrev utifrån personuppgifter och användarbeteende på våra plattformar. Exempelvis för personer som visar intresse för energirelaterade tjänster och produkter, som solceller och laddboxar. Behandlingen görs med stöd av intresseavvägning. Ellevio vidareförmedlar också intresseanmälningar och personuppgifter till våra samarbetspartners inom dessa områden. Behandlingen sker med stöd av berättigat intresse då behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vidarebefordra en intresseanmälan vidare till våra samarbetspartners, vilket även är intressentens önskan.
 7. Administration i samband med företagsförvärv
  Ellevio behandlar personuppgifter i samband med övertagande av annan elnätsverksamhet eller vid koncernförändringar i syfte att utvärdera verksamheten samt administrativt utarbeta bästa möjliga form för övertagandet eller förändringen. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av intresseavvägning.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter vi behandlar är huvudsakligen kunduppgifter och så kallade anläggningsuppgifter, men även andra typer av uppgifter förekommer och beskrivs nedan.

 1. Kontaktuppgifter - Uppgifter som hanteras när Ellevio ska komma i kontakt med privatpersoner. Exempelvis adress, telefonnummer, e-postadress.
 2. Identifieringsuppgifter - Uppgifter som hanteras för att identifiera registrerade. Exempelvis namn, personnummer, kundnummer.
 3. Finansiella och betaluppgifter - Uppgifter som hanteras för att ta betalt för våra tjänster. Exempelvis fakturaadress och övriga faktureringsuppgifter.
 4. Teknisk information - Uppgifter om elanläggningen. Exempelvis elförbrukning, säkringsstorlek, elleverantör, mätarnummer, fel- och avbrottshistorik.
 5. Kundavtalsuppgifter - Uppgifter som hanteras i avtalet med Ellevio. Exempelvis abonnemangstyp (tex Abonnemang Enkel 80-200 A).
 6. Ärendeuppgifter - Uppgifter som hanteras när du har kontakt med Ellevios kundservice. Exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer, klagomål, medverkan i tävlingar.
 7. System och applikationsuppgifter - Uppgifter hanteras när du använder inloggade tjänster. Exempelvis IP-nummer och andra cookies, interaktionsdata (besökstid, svarstider, hur du når och använder tjänsten m.m.), användarnamn, lösenord, behörighet.

Övrig info

Ellevio samlar in kunduppgifter om dig och kopplar dem till anläggningsuppgifter i samband med att du blir kund hos oss. Så länge du är kund hos oss samlar vi kontinuerligt in information när du använder våra tjänster, såsom information om hur mycket el du använder och avbrottsstatistik.

Vi samlar även in personuppgifter i samband med att du använder tjänsten Mina Sidor eller appar som vi tillhandahåller eller när du kontaktar oss i andra ärenden.

Vi kan också inhämta uppgifter

 • från kreditinstitut, fastighetsägare samt andra aktörer i energibranschen för att möjliggöra flytt och byte av elleverantör.
 • om dig inför eller i samband med företagsförvärv, då sker utlämnandet från det bolag som Ellevio avser att förvärva eller har förvärvat.
 • om dig när du anmäler ditt intresse för anställning hos oss eller söker en tjänst eller i de fall du företräder en leverantör, myndighet eller samarbetspartner till oss.
 • om dig när du anmäler intresse för energirelaterade produkter och tjänster.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel statens person- och adressregister SPAR.

Vi kan, efter samtycke från dig, komma att spela in telefonsamtal i utbildningssyfte för att kunna förbättra vår service.

Vi samlar även in personuppgifter via cookies på vår webbplats ellevio.se. Mer om vår hantering av cookies kan du läsa här.

Ellevio lämnar ut personuppgifter till

 • enskilda leverantörer och personuppgiftsbiträden som utför arbete eller tjänster åt oss och som är nödvändiga för att utföra tjänster åt Ellevio under avtal, rättslig skyldighet eller annan laglig grund.
  • Vi kan till exempel lämna ut personuppgifter till entreprenörer och installatörer om elmätaren hemma hos dig behöver repareras eller bytas ut eller om andra arbeten behöver ske i eller i anslutning till elanläggningen.
 • våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, kundservice, fakturering, kreditupplysning och inkassotjänster. Exempelvis kan vi komma att lämna ut personuppgifter till tryckerier för att skicka kundinformation eller nyhetsbrev.
 • elhandelsbolag, till exempel om du som kund inte aktivt har valt ett sådant.
 • fastighetsägare, till exempel till hyresvärd för bekräftelse av mätarnummer och dylikt.

 • våra samarbetspartners inom energirelaterade produkter och tjänster, om du anmält ditt intresse för detta till oss.

Ellevio kan, om det finns lagligt stöd, lämna ut dina personuppgifter till polisen och andra myndigheter. Vi kan också lämna ut personuppgifter till försäkringsbolag gällande eventuella skadeståndskrav.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning där leverantörerna förbinder sig att följa våra instruktioner och vidta lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

I de fall Ellevio anlitar leverantörer som tillhandahåller tjänster eller bedriver sin verksamhet i länder utanför EU/EES har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att säkra personuppgifterna och säkerställt att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Ellevios utgångspunkt är att inte spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål för vilket de har samlats in.

De personuppgifter som vi samlar in behandlas för olika ändamål och sparas på grund av dessa och bestämmelser i lag (till exempel innbär bokföringslagen att vi behöver spara vissa uppgifter i 7 år) under olika lång tid.

Som registrerad har du flera rättigheter. Om du i egenskap av kund, kontaktperson m.m. vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till:

Rätt att få ut information om vilka personuppgifter vi behandlar

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. En begäran om registerutdrag ska ske skriftligen och ska vara undertecknad av dig. Du får gärna specificera de kategorier av personuppgifter som du vill ha tillgång till. Vi lämnar enbart ut sådana personuppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Du skickar din begäran till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag".

Ellevio AB
Personuppgifter
Box 242 07
115 53 Stockholm

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. Du kan också välja att komma till vår reception och, efter legitimering, hämta registerutdraget efter att skriftligen begärt att få det.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta och uppdaterade. Om vi har en felaktig personuppgift har du rätt att begära att den rättas. Du har rätt att komplettera med personuppgifter som du anser saknas men som du tycker är relevanta med hänsyn till ändamålet eller ärendet.

Rätt att bli raderad

Om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade. När personuppgifterna behövs för att t.ex. uppfylla våra legala skyldigheter, t.ex. uppfylla kraven i ellagen eller bokföringslagen, har du däremot ingen rätt att få dessa uppgifter raderade under den tid behandlingen är nödvändig för att uppfylla dessa skyldigheter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall möjlighet att kräva att vi begränsar vår behandling, dvs. att dina personuppgifter inte används för annat än för lagring eller för att försvara våra rättsliga anspråk. Begränsning kan exempelvis aktualiseras i de fall du bestrider att uppgifter är korrekta eller att behandlingen är laglig.

Rätt att göra invändningar

När Ellevio behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvägning eller av ett allmänt intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Du behöver i sådant fall specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi får en invändning av det slaget får vi enbart fortsätta behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas, som väger tyngre än dina intressen. Om Ellevio inte kan visa att det finns berättigade skäl att fortsätta behandla uppgifterna kommer vi upphöra med behandlingen.

Rätt att återkalla samtycken

Du har rätt att när som helst återkalla eventuella samtycken du lämnat till Ellevio.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till Ellevio överfört till dig själv eller en annan personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller om behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Rättigheter vid automatiserat beslutsfattande och profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling (innefattande profilering) och som kan få rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverka dig. Du har också rätt att invända emot direktmarkandsföring. Se "Begäran om att nyttja dina rättigheter".

Nyttja dina rättigheter - du hittar begäran att nyttja dina rättigheter här!

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du har också möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppdatering av integritetspolicy

Ellevio förbehåller sig rätten att uppdatera sin Integritetspolicy, eftersom vi regelbundet utvecklar våra affärsprocesser och därmed sammanhängande policyer. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av policyn kommer att meddelas på denna sida.

Våra bolag Ellevio AB (Publ) (556037-7326) och Ellevio Energy Solutions AB (559366-8600) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, ibland var för sig och ibland gemensamt.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss gällande frågor om dataskydd gör du det enklast via kundservice: 0771-53 53 00. Du kan också kontakta vår dataskyddsombud via e-post på: dataskyddsombud@ellevio.se eller brevledes på följande adress:

Ellevio AB (publ)
Personuppgifter
Box 242 07
115 53 Stockholm
Märk kuvertet "Dataskydd"

Begäran om att nyttja dina rättigheter

Tacka nej till nyheter och allmän information från oss

Information från: Ellevio, 

sidan uppdaterad 21 december 2023

Hjälpte den här sidan dig?