Nu bygger vi om Ekerös elnät

Under 2023–2027 satsar vi på Ellevio på att bygga om och modernisera elnätet på Ekerö. Elektrifieringen har en viktig roll att spela för att Sverige ska nå sina klimatmål. Vi satsar därför extra mycket på att förbättra, modernisera och bygga ut elnäten för att de ska räcka till de satsningar på elektrifiering som nu görs i Sverige. Projekten på Ekerö är en del av den här satsningen.

EkeröVad gör vi?

Elnätet på Ekerö behöver förstärkas och förbättras. Idag består Ekerös elnät till stor del av luftledningar som är känsliga för hårt väder, något som har drabbat Ekeröborna i form av återkommande strömavbrott. När vi nu moderniserar Ekerös elnät innefattar det: Nedgrävning av kablar, byte av utvalda enätstationer, förberedelse för spänningshöjning, rasering av luftledningar samt röjning av ledningsgator.

De mest utsatta luftledningarna ska nu raseras och ersättas med kablar i marken, för att göra elnätet mer driftsäkert. Detta sker oftast genom att först gräva upp diken för att sedan förlägga kablar i efterhand. 

I arbetet med att förbättra och förstärka elnätet så testar vi nya och mer effektiva metoder. På Ekerö sker en viss del av kabelförläggningen därför genom en metod som kallas för plöjning. Plöjning är varsamt och innebär att man plöjer ner kabeln i marken samtidigt som återställningen av marken sker direkt. Metoden är framtagen för att påverka så lite på marken som möjligt och i så stor mån som möjligt undvika breda diken, stora trafikavstängningar och öppna schakt. 

Kabelförläggning genom plöjning

För att klara av den elektrifiering som pågår i samhället krävs ett förstärkt elnät. Vi kommer därför att byta ut ett antal elnätstationer, vilket i sin tur ger ett starkare, mer robust och framtidssäkrat nät.

På Ekerö byter vi delvis ut stolpstationer till markstationer vilket innebär att man placerar transformatorerna inomhus där miljön inte är lika utsatt. På så vis blir de vädersäkrade och därmed mer driftsäkra.

Under sommaren 2023 inspekterar vi Ekerös luftburna elnät. Dessa inspektioner sker oftast med hjälp av helikopter. På Ekerö använder vi istället drönare. Genom drönaren får vi ännu mer kunskap om brister i elnätet och kan bygga ett mer tillförlitligt elnät, samtidigt som vi minskar vår klimat- och miljöpåverkan.

För att hålla ledningsgatorna rena och fria samt minska risken för att träd faller över ledningarna så röjer vi. Först ut med röjningssarbetet under 2023 är Norra Färingsö. Se karta nedan.

 

Var kommer vi att arbeta?

Stora delar av Ekerö kommer att omfattas av arbetet och under 2023 har totalt över 60 projekt genomförts. 

Berörda områden under 2023 visas på kartan nedan och berör: Adelsö - Tofta Holmar, Norra Munsö, Hillersjö - Kungsberga, Färentuna, Sånga Sävby, Hillersjö, Älvnäs, Sånga Hillersjö och Ekerö tätort.

Karta över underhållsområde för trädröjning 2023:

Aktuellt:   

Arbetena utmed Bryggavägen är snart helt klara. Fortfarande sker dock en del arbete utanför gång- cykel- och vägbana. 

Arbeten pågår utmed gång- och cykelbanan vid Träkvistavallen. Från februari till mars kommer schakt att ske rint Lidl. 

Slutåterställning på dessa sträckor kommer att ske när vädret tillåter, troligen i april.  

__________________________________________________________

Vid Ekerö tätort sker en större riktad insats för att förstärka elförsörjningen genom kabelförläggning. Arbetet sker i olika etapper där den första etappen startade april 2023. Detta innebär att vi kommer att utföra grävningsarbete bitvis och inte längs hela sträckan samtidigt. Vi räknar med att vara klara med allt arbete under våren 2024.

Vi arbetar framförallt i grönområden men även delvis i gång- och cykelväg. Utmed sträckan kommer vi ta ner vissa luftledningar och ersätta med markkablar. Våra arbetsområden kommer även vara skyddade av stängsel. Vid gator och vägar med mycket trafik så förläggs kabeln under vägarna för att inte behöva stänga av vägen. Vissa småvägar kommer dock att få begränsad framkomlighet under kortare perioder.

Karta över Ekerö tätort: Rödmarkerad sträcka visar schaktsträckningen som går från Lovön och Bryggavägen till Älvnäs. Arbetet startade i april 2023.

Entreprenör: ABEKA El & Kraftanläggningar

Hur påverkas du?

Våra arbeten kommer att medföra en del störningar för dig som bor, arbetar eller rör sig i området, främst följande:

  • Under arbetets gång kommer vi ibland att behöva stänga av strömmen under några timmar. Du som påverkas kommer i god tid få information via brev. Du kan också få meddelande vid planerade avbrott via e-post eller sms genom att registrera dig här.
  • När vi förlägger kabel under vissa vägar trycker vi kablarna under marken för att inte behöva stänga av vägen. Vissa små vägar kommer dock att få begränsad framkomlighet under kortare perioder.
  • Buller från arbetsmaskiner kan förekomma.
  • Trafikstörningar i form av omdirigeringar.

Har du frågor?

Vår entreprenör Omexom kommer att kontakta de markägare som påverkas direkt. Har du ytterligare frågor om projektet så är du välkommen att mejla ekero@ellevio.se.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 20 april 2023

Hjälpte den här sidan dig?