Vårt arbete för klimat och miljö

Klimat- och miljömässig hållbarhet har flera dimensioner för oss. Först och främst är koncernens elnät en förutsättning för omställningen till fossilfrihet. Men vi vill också att vårt eget avtryck på klimat, miljö och naturresurser ska vara så litet som möjligt. I bästa fall kan vi bidra positivt – exempelvis genom att gynna biologisk mångfald i våra ledningsgator.

Du kan läsa om hur vi möjliggör klimatomställningen här.

miljo_humla_840x420.png

Minska utsläpp

Ellevio AB rapporterar sitt klimatavtryck enligt det så kallade Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som delar in utsläpp i direkta och indirekta.

Våra direkta utsläpp (scope 1) är till största del utsläpp (läckage) av gasen SF6 – som i undantagsfall används som isolergas i vissa ställverk och strömbrytare – samt till viss del av utsläpp från fordon som vi äger eller leasar.

Vår policy är att inte använda SF6 om det inte är absolut nödvändigt av tekniska skäl eller utrymmesskäl. 

Indirekta utsläpp (scope 2) kommer framför allt från inköp av värme, kyla och el för eget bruk samt från de elinköp vi behöver göra för att kompenserar för nätförluster i ledningsnätet. Vi köper fossilfr el för att minska dessa utsläpp. I takt med att elnätet förnyas kan dessutom nätförlusterna minskas genom att mer energieffektiva komponenter installeras.

Övriga indirekta ustläpp (scope 3) sker hos aktörer som vi köper av eller säljer till. De uppkommer alltså i vår värdekedja och kontrolleras av andra aktörer.

Ellevios största utsläpp i scope 3 uppstår hos våra leverantörer eftersom drift och utbyggnad av elnät kräver material, utrustning och arbeten med maskiner och transporter. I Ellevio AB:s fall står användningen av aluminium i kablar och faslinor till luftledningar för den största delen av utsläppen i scope 3. Dessa utsläpp påverkas i hög grad av hur stora investeringsprojekt som pågår.

För att minska de indirekta utsläppen ställer vi allt högre krav på leverantörer. Vi driver även utvecklingsprojekt ihop med partners, så som projektet Hållbarhet Orsa som möjliggjorde NKT:s framtagande av en för världsmarknaden helt ny koldioxidsnål lågspänningskabel.

För att minska direkta utsläpp från transporter beslutade under 2021 att alla nya arbetsfordon hos Ellevio ska vara elbilar. 2022 lanserade vi ett mål om helt elektrifierade transporter och arbetsmaskiner år 2030. 

Under 2022 antogs ytterligare mål för att minska klimatpåverkan: alla inrikes transporter, fordon och arbetsmaskiner som används för Ellevios räkning ska vara eldrivna senast 2030.

Biologisk mångfald i våra ledningsgator

Att kunna bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden och bevara naturmiljöer är en viktig miljöfråga för Ellevios elnätsverksamhet.

När vi planerar nya ledningar tillämpar vi därför skadelindringshierarkin. Det betyder att vi försöker undvika negativ påverkan på biologisk mångfald genom att ta hänsyn till högre naturvärden när vi väljer var en ny ledning ska dras eller en ny station byggas. I andra hand inför vi skadeförebyggande åtgärder för att minimera den negativa påverkan.

I arbetet med nya ledningar identifierar vi framkomliga sträckningar med hänsyn till kända naturvärden, och planerade skadeförebyggande åtgärder beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen som är en viktig del av koncessionsansökan för nya ledningar inom regionnätet.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med bilogogisk mångfald.

För att minska vår egen påverkan på klimat och naturresurser arbetar vi bland annat med att:

  • Beakta miljöaspekter i all affärs- och verksamhetsutveckling och i alla våra investeringsprojekt
  • Ställa miljökrav vid inköp, premiera lösningar som bidrar till minskad miljöpåverkan samt följa upp leverantörer och entreprenörer
  • Ha ett livscykelperspektiv i våra aktiviteter
  • Säkerställa underlag och fakta för beslut och prioriteringar, bland annat utifrån beräkningar av vårt koldioxidavtryck enligt GHG-protokollet (Green House Gas Protocol)
  • Använda skadelindringshierarkin vid anläggandet av nya ledningar
  • Använda avfallshierarkins principer för att minimera avfall
  • Ha ett hållbarhetsperspektiv vid val av mötesalternativ och transportmedel för resor

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?