Vårt arbete för människor

Vårt sociala ansvar innebär att ta hänsyn till medarbetares och andra människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och lika möjligheter. Vi ska också vara en god samhällsaktör som möter förväntningar från partners, kunder, myndigheter och andra intressenter. För att lyckas med detta arbetar vi bland annat med hälsa och säkerhet, medarbetarengagemang, ansvarsfulla inköp och dialog med lokalsamhällen.

Säkerhetsprogram 2

Säker och hälsosam arbetsplats

Säkerheten för dem som arbetar för Ellevio sätts alltid främst och vi har en nollvision mot olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Ellevio AB har en månatlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet som innehåller både reaktiva och proaktiva nyckeltal som rapporteras till ledning och styrelse. Kommunikation kring arbetsmiljöarbetet och inträffade händelser sker kontinuerligt till alla anställda och entreprenörer.

Vår säkerhetskultur ska vara väl förankrad i företaget och hos dem som arbetar på uppdrag av oss i vår elnätsverksamhet och hälsa och säkerhet är därför centrala frågor i verksamheten. Uppföljning av olyckor, tillbud och riskobservationer sker i ett avvikelsehanteringssystem.

För att förebygga olyckor och sjukfrånvaro genomförs bland annat revisioner och fältbesök. Sedan 2017 följs dessa upp med ett hållbarhetsindex (Sustainability Index) som omfattar nio områden inom hälsa, säkerhet och miljö och hur väl dessa uppfylls.

Attraktiv arbetsgivare

Att skapa goda arbetsvillkor är väsentligt för att Ellevio ska kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna och kunna möta dagens och morgondagens behov. Ellevio ska vara en attraktiv arbetsgivare– ett förstahandsval för erfarna ingenjörer, högkvalificerade medarbetare, chefer och nyutexaminerade.

Vi ska ha en inkluderande företagskultur, där mångfald bidrar till framgång, och leva våra värderingar – pålitlighet, engagemang och utveckling. Vi bedriver ett systematiskt arbete för att främja likabehandling, inkludering och jämn könsfördelning samt arbetar metodiskt och förebyggande för att motverka diskriminering och trakasserier.

Medarbetarnas utveckling följs upp i Ellevios Performance Development-process där vi strävar efter en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare som tar upp medarbetarens prestation, trivsel och utvecklingsplan. Alla anställda får gå en utbildning i kollektiv intelligens för att främja samarbete genom en gemensam metodik.

Arbetet med att skapa goda arbetsvillkor och engagemang följs upp genom månatliga medarbetarpulsar som ger en tydlig och uppdaterad bild av medarbetarnas sinnesstämning, engagemang och arbetsbelastning, bland annat.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss.

Ansvarsfulla inköp, partnersamarbeten och affärsetik

Det är viktigt för Ellevio att leva upp till kundernas och andra intressenters krav och förväntningar – och göra oss förtjänta av deras förtroende. I Ellevios uppförandekod beskrivs våra grundläggande etiska riktlinjer och kärnvärden, hur vi uppträder mot andra och varandra, hur vi gör affärer och hur vi skyddar företagets tillgångar. Koden är en kompass för hur företagets värderingar ska omsättas i praktiken och säkerställer att medarbetarna lever upp till företagets högt ställda krav.

Vi har också en särskild uppförandekod för leverantörer och partners. Vi förväntar oss att alla våra affärs- och samarbetspartners har samma höga ambitioner inom hållbarhet och affärsetik som vi har.

Dialog med lokalsamhällen

I våra projekt är det viktigt att vi informerar väl och inhämtar kunskap och synpunkter från lokala intressenter. Det minimerar potentiella negativa effekter på miljön och de människor och företag som påverkas av våra arbeten. Vi följer en kommunikationspolicy för elnätsprojekten som i korthet innebär att kommunikationen ska vara tydlig, enkel och korrekt.

Säkerhetskulturen behöver förbättras i branschen som helhet för att skapa olycksfria och säkra arbetsplatser för alla – oavsett uppdragsgivare. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, och därför verkar Ellevio för en säkrare bransch genom samarbete med leverantörer och inom branschorganisationer.

Vi deltar aktivt i flera arbetsgrupper hos vår branschförening Energiföretagen, de så kallade EBR-grupperna (Elnätsbranschens riktlinjer). Arbetsgrupperna arbetar med att ta fram gemensamma riktlinjer för bland annat arbetsmiljö, elsäkerhet och miljö och sprider också information om säkerhetsrelaterade frågor, till exempel inträffade olyckor och tillbud.

Ellevio är som första elnätsbolag sedan 2019 anslutna till byggnadsbranschens säkerhetsinitiativ Håll Nollan, vars syfte är att minska arbetsplatsolyckor på byggplatser. Ellevios säkerhetsprogram Säker arbetsplats tilldelades Håll Nollans arbetsmiljöpris 2021.

2023 lanserade vi ett ny intern satsning på säkra arbetsmiljöer, kallat "Program för säkra förutsättningar". 

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?