Vi förklarar de krångliga el-begreppen

Elskolan

Vad är egentligen ett ställverk eller en kilowatt? Och vad innebär elektrifiering och nätförluster? El och elnät är inte alltid enkelt att förstå, ens för oss som jobbar med det varje dag. Dessutom är energimarknaden komplex. Här förklarar vi de vanligaste begreppen, så att du kan hänga med i elsnacket.

Elskolan begrepp_840x420 (4).png
André-Marie Ampère har fått ge namn åt Ampere, som är enheten för att mäta ström. Exempelvis mäts huvudsäkringen i din bostad i Ampere (A).

Ampere

Ström mäts i enheten ampere (A), uppkallad efter den franske fysikern André-Marie Ampère. Din huvudsäkring, som avgör hur mycket el du kan använda hemma, mäts också i ampere.

Effekt

Effekt är lite förenklat måttet på hur kraftfullt något är. Ju högre effekt en elapparat har, desto mer elektrisk energi eller, som vi säger i dagligt tal, ström går det åt för att driva apparaten. Effekt mäts i watt (W).

Effektbrist

Elsystemet måste ha en viss effekt som svarar mot det högsta elbehovet nationellt som kan uppstå vid ett tillfälle; det vill säga om alla laddar bilen, kör tvättmaskin och industrin går för högvarv samtidigt som det är mycket kallt, finns ett stort behov av effekt. Det vill säga hur mycket el som används samtidigt. Bristen på effekt, effektbrist, handlar alltså om svårigheter att hantera tillfällen då elförbrukningen är särskilt hög utan att det produceras tillräckligt med el. Systemet måste ha tillräckligt med kapacitet för att kunna leverera el under årets alla timmar. Effektbrist brukar omnämnas som effektfrågan. Det är framför allt en fråga om elproduktion.

Elskolan begrepp_840x420 (2).png
På den nordiska elbörsen Nord Pool sätts elpriset, utifrån tillgång och efterfrågan.

Elbörsen

Elbörs är en marknadsplats där el köps och säljs i större skala av elproducenter och elhandlare. I Norden heter börsen Nord Pool.

Elektrifiering

Samhället behöver ställas om, som en följd av den pågående klimatkrisen. Vi behöver ersätta fossila bränslen och kraftigt minska utsläppen av CO2 och andra klimatgaser. I samband med övergången till ett mer hållbart energisystem har termen ”elektrifiering” kommit att omfatta flera områden. Det handlar dels om omställningen i olika sektorer, som industrin och transporter. Men också om att modernisera och bygga ut elnäten för att klara av omställningen.

Elområden

Sverige består av fyra elområden;

  • Luleå SE 1
  • Sundsvall SE 2
  • Stockholm SE 3
  • Malmö SE 4

I norra Sverige produceras det mer el än det förbrukas. I södra Sverige är det tvärtom. Under delar av året finns det inte tillräcklig kapacitet i elledningarna för att transportera elen från norr till söder. Det här är också förklaringen till varför priserna kan skilja sig mycket åt mellan de olika områdena.

Tanken med indelningen är att de prisskillnader som uppstår ska vara en drivkraft att bygga ut mer elproduktion i södra Sverige, där behovet är som störst.

Elskolan begrepp_840x420 (3).png
Om du dammsuger en timme med en dammsugare som har en effekt på 1000W så gör du av med en kilowattimme (kWh).

Energi

Energi är ett mått för rörelse och energi finns i allt möjligt; från mat till avfall och rinnande vatten. Här pratar vi om elenergi; hur mycket kraft något använder över tid. Energi kan mätas i många olika enheter, exempelvis joule, kilowattimmar och kalorier. El och värme mäts ofta i kWh, kilowattimmar, vilket betyder 1000 wattimmar. Om du dammsuger under en timme med en dammsugare som behöver 1000 W använder du alltså 1 kilowattimme, 1 kWh.

Flaskhalsintäkter

Flaskhalsintäkter uppstår om priset på el är lägre i det område där elen produceras än i det elområde där den används. Det händer ofta i Sverige eftersom vi har mycket elproduktion i norr, stor befolkning i söder och på vissa håll bristande överföringskapacitet. Kunden får i dessa fall alltså betala ett högre pris för elen än vad producenten får betalt för den. Skillnaden mellan dessa båda priser kallas flaskhalsintäkt och tillfaller Svenska kraftnät om det är de som överfört elen.

Meningen är att Svenska kraftnät ska använda dessa pengar för att i första hand bygga bort flaskhalsar i näten genom underhåll och investeringar i ny överföringskapacitet. Normalt sett har det kommit in ungefär så mycket pengar som Svenska kraftnät kan använda. De höga elpriserna under 2022 har inneburit att det blivit mycket mer pengar, eftersom priserna på el är så höga främst i södra Sverige.

Frekvens

Frekvensen är ett mått på och resultat av hur väl produktion och användning av el är i balans. Frekvensen i vårt nordiska elområde ska vara 50,00 Hz. Om förbrukningen är högre än produktionen sjunker frekvensen; om produktionen är högre än förbrukningen stiger frekvensen. Du kan följa frekvensen i realtid i Svenska kraftnäts kontrollrum.

Nätkapacitetsbrist

I Stockholm och på några andra platser i landet har vi brist på överföringskapacitet, nätkapacitet. Det beror på att det är för ”trångt” i elnätet, vilket betyder att de befintliga ledningarna inte räcker till för att transportera behovet av el genom ledningarna. Bristen finns framför allt i elnätets motorvägar; stamnätet som drivs av statliga Svenska kraftnät. Här kan du kan läsa mer om kapacitetsbrist.

Kilowattimme (kWh)

Energi kan mätas i många olika enheter, exempelvis joule, kilowattimmar och kalorier. El och värme mäts ofta i kWh, kilowattimmar, vilket betyder 1000 wattimmar. Om du dammsuger under en timme med en dammsugare som behöver 1000 W använder du alltså 1 kilowattimme, 1 kWh.

Nätförluster

Nätförluster är en naturlig del av all överföring av el. När el transporteras blir ledningarna uppvärmda och denna värme blir en elförlust. Mängden el som går in i ledningen i ena änden är alltså större än den el som kommer ut i andra änden.

Tänk dig en mobilladdare. När du laddar mobilen blir den ”klump” du sticker in i eluttaget, alltså själva transformatorn, varm. Den värmen blir en elförlust som aldrig når fram till din mobil.

Den el som går förlorad längs vägen måste Ellevio betala för. Vi köper den från en elhandlare och kostnaden är och har alltid varit en naturlig del av den elnätsavgift som kunderna betalar. Det innebär att när elpriserna går upp så ökar Ellevios kostnader. VI är faktiskt en av landets största elköpare.

Transformator

En transformator är en komponent som omvandlar energi mellan olika spänningsnivåer. Din mobilladdare innehåller till exempel en transformator, som omvandlar energi till en spänning som är lämplig för din telefon. På samma sätt fungerar det i elnätet. För att transportera el långa sträckor behövs en hög spänning. Men för att elen ska bli användbar i hushåll eller företag behöver den omvandlas.

Elskolan begrepp_840x420 (1).png
Stamnätet är elens motorvägar. I regel har det en spänning på 400 kV, eller 400 000 V.

Stamnät

Stamnätet är elens motorvägar; de allra kraftigaste ledningarna som transporterar elen långa sträckor. Från stamnätet förgrenar sig ett regionalt elnät, som kan liknas vid riks- och landsvägar och sedan vidare ut i det lokala elnätet som tar elen ända hem till dig.

Ställverk

Ställverk är knutpunkter i elnätet där elen transformeras och skickas vidare ut på lägre spänningsnivåer. Ställverk kan också benämnas stationer, eftersom ställverket egentligen är en del i en elnätsstation. Ställverk finns på alla nivåer, från stamnätet ner till det lokala elnätet. I stam- och regionnät är det vanligast att de står utomhus, medan de i lokalnätet oftast är placerade inomhus.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?